ਤੁਸੀਂਬੇਬੀਫਾਰਮੂਲਾਦੀਵਰਤੋਂਕਦੋਂਸ਼ੁਰੂਕਰਸਕਦੇਹੋ

ਤੁਸੀਂਬੇਬੀਫਾਰਮੂਲਾਦੀਵਰਤੋਂਕਦੋਂਸ਼ੁਰੂਕਰਸਕਦੇਹੋ

 

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।

 

ਮਾਤਾਬਣਨਨਾਲਇਕਔਰਤਕਈਤਰੀਕਿਆਂਨਾਲਬਦਲਦੀਹੈ| ਹਾਰਮੋਨਦੀਆਂਤਬਦੀਲੀਆਂਤੋਂਤੁਹਾਡੇਸਰੀਰਦੇਆਕਾਰਤੱਕਸਭਕੁਝਬਦਲਜਾਂਦਾਹੈ| ਸਭਤੋਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਬਦੀਲੀਆਂਵਿੱਚੋਂਇੱਕਗਰਭਅਵਸਥਾਦੇਛੇਵੇਂਹਫ਼ਤੇਤੋਂਸ਼ੁਰੂਹੁੰਦੀਹੈ| ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਮਾਵਾਂਪਣਦਾਇੱਕਬਹੁਤਹੀਆਮਪਹਿਲੂਹੈਪਰਕੁਝਔਰਤਾਂਜੋਢੁਕਵੇਂਦੁੱਧਦਾਉਤਪਾਦਨਨਹੀਂਕਰਦੀਆਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਲਈਫ਼ਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਉਹਨਾਂਦਾਰਖਵਾਲਾਹੈ| ਬੇਬੀਫਾਰਮੂਲਾਜੋਫਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਵੀਜਾਣਿਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਅਸਲਵਿੱਚਮਾਂਦੇਦੁੱਧਦਾਇੱਕਬਦਲਹੈ| ਇਹਜਿਆਦਾਤਰਗਊਦੇਦੁੱਧਦਾਬਣਦਾਹੈਜੋਕਿਬੱਚਿਆਂਦੀਆਂਲੋੜਾਂਨੂੰਪੂਰਾਕਰਨਲਈਤਿਆਰਕੀਤਾਗਿਆਹੈ| ਇਹਬੱਚਿਆਂਲਈਪੋਸ਼ਣਦੀਤਬਦੀਲੀਦੇਇੱਕਸਰੋਤਦੇਤੌਰਤੇਕੰਮਕਰਦਾਹੈਜੋਮਾਂਦੇਦੁੱਧਤੋਂਦੂਜੇਕਿਸਮਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਆਉਂਦੀਹੈ|

ਦੁਕਾਨਾਂਵਿਚਵੱਖੋਵੱਖਰੇਉਪਲਬਧਬ੍ਰਾਂਡਹਨ, ਪਰਤੁਹਾਨੂੰਸਮਝਦਾਰੀਨਾਲਚੋਣਕਰਨੀਹੋਵੇਗੀ|

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾਖਾਣਾਇਕਅਨੁਕੂਲਿਤਕਿਸਮਦਾਪੋਸ਼ਣਹੈਜੋਕਿਸੇਬੱਚੇਦੇਵਿਕਾਸਲਈਜ਼ਰੂਰੀਪਦਾਰਥਾਂਨਾਲਭਰਿਆਹੁੰਦਾਹੈ|

ਮੈਂਆਪਣੇਛੋਟੇਜਿਹੇਲਈਸਹੀਫਾਰਮੂਲਾਕਿਵੇਂਚੁਣਾ?

ਬੱਚੇਲਈਪਹਿਲੇਫਾਰਮੂਲੇਨੂੰਚੁਣਨਵੇਲੇ, ਗਾਵਾਂਦੇਦੁੱਧਦੀਚੋਣਕਰਨਾਯਕੀਨੀਬਣਾਓਜਿਸਵਿੱਚਵਹੇਪ੍ਰੋਟੀਨਹੋਵੇ| ਬਜ਼ਾਰਵਿੱਚਦੋਕਿਸਮਦੇਗਊਦੁੱਧਉਪਲਬਧਹਨ, ਇੱਕਵਹੇਪ੍ਰੋਟੀਨਨਾਲਅਤੇਦੂਜਾਕੈਸੀਨਵਿੱਚਅਮੀਰਹੈ| ਵਹੇਪ੍ਰੋਟੀਨਵਾਲਾਦੁਧਹਜ਼ਮਕਰਨਾਆਸਾਨਹੈਅਤੇਇਸਲਈਵਰਤਣਲਈਵਧੀਆਹੈ|

ਕਦੋਂਫਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਵਰਤਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਨਾਸੁਰੱਖਿਅਤਹੈ?

ਫਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਜਾਂਕੋਈਵੀਵਿਦੇਸ਼ੀਪੂਰਕਨੂੰਆਪਣੇਬੱਚੇਦੇਇੱਕਮਹੀਨੇਦੇਹੋਣਤੋਂਪਹਿਲਾਂਨਹੀਂਵਰਤਣਾਚਾਹੀਦਾ| ਮਾਂਦਾਦੁਧਭੋਜਨਅਤੇਪੋਸ਼ਣਦਾਸਭਤੋਂਵਧੀਆਸਰੋਤਹੈ| ਕੋਈਵੀਹੋਰਵਿਕਲਪਨੂੰਹੌਲੀਹੌਲੀਖੁਰਾਕਵਿੱਚਜਾਣਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ| ਲੈੈਕਟੈਸ਼ਨਲਕੰਸਲਟੈਂਟਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂਤੁਸੀਂਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਂਦੇਹੋਤਾਂਹਰਹਫ਼ਤੇਇੱਕਵਾਰੀਫਾਰਮੂਲਾਦੁਧਦੇਸਕਦੇਹੋਤਾਂਜੋਤੁਹਾਡੀਦੁੱਧਦੀਸਪਲਾਈਅਤੇਬੱਚੇਦੀਖੁਰਾਕਦੀਆਦਤਵਿੱਚਰੁਕਾਵਟਨਾਆਵੇ|

ਜਨਮਤੋਂਬਾਅਦਜਲਦੀਹੀਫਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਦੀਸ਼ੁਰੂਆਤਕਿਉਂਨਹੀਂਕਰਸਕਦੇ?

ਫ਼ਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਾਂਵਿਚਅਮੀਰਹੁੰਦੇਹਨਪਰਫਿਰਵੀਇਹਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਨੂੰਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਰਗੀਤਾਕਤਪ੍ਰਦਾਨਨਹੀਂਕਰਦਾ| ਨਵਜੰਮੇਬੱਚੇਲਈਸਭਤੋਂਵਧੀਆਭੋਜਨਮਾਂਦਾਦੁੱਧਹੈ; ਇਸਵਿੱਚਉਹਸੱਭਹੁੰਦਾਹੈਜੋਬੱਚੇਨੂੰਦਿੱਤਾਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ| ਪਹਿਲਾਮਹੀਨਾਬੱਚੇਦੀਸਿਹਤਲਈਬਹੁਤਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹੁੰਦਾਹੈਇਸਲਈਛੇਮਹੀਨਿਆਂਤਕਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਜਾਰੀਰੱਖਣਦੌਰਾਨਹੌਲੀਹੌਲੀਫਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਸ਼ਾਮਲਕਰਨਦੀਸਲਾਹਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ|

ਮੈਨੂੰਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਕਿੰਨਾਇਨਫੈਂਟਭੋਜਨਦੇਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ?

ਤੁਸੀਂਇੱਕਦਿਨਵਿੱਚ 32 ਓਨ੍ਸਤੱਕਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਫਾਰਮੂਲਾਦੇਸਕਦੇਹੋਪਰਇਸਤੋਂਵੱਧਨਹੀਂ| ਉਹਪਲਜਦੋਂਠੋਸਭੋਜਨਉਸਦੀਖ਼ੁਰਾਕਵਿਚਸ਼ਾਮਲਹੁੰਦੇਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰਉਸਸਮੇਂ, ਫਾਰਮੂਲੇਦੀਮਾਤਰਾਘੱਟਕਰਦੇਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰਆਪਣੇਬੱਚੇਦੀਵਿਕਾਸਦਰਬਾਰੇਪਤਾਕਰਨਲਈਆਪਣੇਡਾਕਟਰਨਾਲਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈਅਤੇਦੇਖਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਵਿਕਾਸਚਾਰਟਦੇਅਧਾਰਤੇਉਹਕਿਹੜੀਸ਼੍ਰੇਣੀਵਿੱਚਹੈ|

ਫਾਰਮੂਲਾਭੋਜਨਵਿਚਕਿਹੜੀਆਂਜ਼ਰੂਰੀਪੌਸ਼ਟਿਕਚੀਜ਼ਾਂਦੀਲੋੜਹੈ?

ਡੀ.ਐਚ.. ਅਤੇਏ.ਆਰ.ਏਵਰਗੇਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਬਹੁਤਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹਨਅਤੇਕਿਸੇਵੀਫਾਰਮੂਲੇਵਿਚਬਹੁਤਲੋੜੀਂਦੇਹਨ| ਡੀ.ਐਚ.. ਦਾਭਾਵਹੈਕਿਡੋਕੋਸਾਹੈਕਸੇਨੋਇਕਐਸਿਡਅਤੇਏ.ਆਰ.. ਅਾਰਾਕਿਡੋਨਿਕਐਸਿਡਹੈ| ਇਹਚੰਗੇਫੈਟਦੇਸਰੋਤਹੁੰਦੇਹਨਅਤੇਮੂਲਰੂਪਵਿਚਬਹੁਤਪਤਪੌਣਆਹਾਰਵਾਲੇਐਸਿਡਹੁੰਦੇਹਨਜੋਦਿਮਾਗਦੇਵਿਕਾਸਅਤੇਤੰਤੂਆਂਦੇਕੰਮਕਾਜਲਈਲਾਭਦਾਇਕਹੁੰਦੇਹਨ| ਇਹਇੱਕਸਿਹਤਮੰਦਦਿਲਲਈਵੀਸਹਾਇਤਾਕਰਦੇਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂਐਸਿਡਾਂਵਿਚਉਪਲਬਧਫੈਟ, ਮੱਛੀਦੇਤੇਲਵਰਗੇਹੁੰਦੇਹਨ| ਜਿਹੜੇਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਨਿਆਣੇਭੋਜਨਾਂਵਿਚਇਹਫੈਟਐਸਿਡਸ਼ਾਮਲਕਰਦੇਹਨ, ਉਹਅਸਲਵਿੱਚਮਾਂਦੇਦੁੱਧਦੀਨਕਲਕਰਨਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰਦੇਹਨ|

ਬਜ਼ਾਰਵਿਚਕਈਤਰ੍ਹਾਂਦੇਫਾਰਮੂਲੇਉਪਲਬਧਹਨ| ਤੁਸੀਂਆਪਣੇਬੱਚੇਲਈਡਾਕਟਰਨੂੰਸੁਝਾਅਦੇਣਲਈਕਹਿਸਕਦੇਹੋਜਾਂਕੋਈਹੋਰਨਵੇਂਬਣੇਮਾਤਾਪਿਤਾਤੋਂਵੀਪੁੱਛਸਕਦੇਹੋਪਰਅਖੀਰਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਤੁਹਾਡਾਹੈ| ਇੱਥੇਕੁਝਫਾਰਮੂਲਿਆਂਦੀਸੂਚੀਦਿੱਤੀਗਈਹੈ:

 • ਗਊਦੁੱਧਨੂੰਕੇਂਦਰਿਤਫਾਰਮੂਲਾ

ਇਸਕਿਸਮਦੇਪੂਰਕਦੀਸਭਤੋਂਆਮਤੌਰਤੇਵਰਤੋਂਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚੋਂਬਹੁਤਸਾਰੇਖਾਣੇਆਇਰਨਦੀਸਮੱਗਰੀਵਿੱਚਜ਼ਿਆਦਾਹਨ| ਜਦੋਂਤਕਡਾਕਟਰਦੁਆਰਾਹੋਰਨਹੀਂਨਿਰਧਾਰਿਤਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਆਇਰਨਦੇਭਰਪੂਰਭੋਜਨਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਦੀਸਲਾਹਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀਹੈ|

 • ਸੋਇਆਦੁੱਧਫਾਰਮੂਲਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂਬੱਚਿਆਂਲਈਲੈਕਟੋਜ਼ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਲਈਆਮਤੌਰਤੇਸੋਇਆਵੀਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਹੁੰਦਾਹੈ| ਇਸਲਈਉਨ੍ਹਾਂਲਈਆਇਰਨਅਮੀਰਪੂਰਕਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਾਹੀਉਚਿਤਹੈ|

 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਫਾਰਮੂਲਾ

ਇਸਕਿਸਮਦੇਪੂਰਕਉਨ੍ਹਾਂਬੱਚਿਆਂਲਈਹੁੰਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਭਾਰਘੱਟਹੁੰਦਾਹੈਅਤੇਉਹਅਜੇਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਵਿਕਸਤਨਹੀਂਹੁੰਦੇ|

 • ਹਾਈਪੋਐਲਰਜਨਿਕਇਨਫੈਂਟਭੋਜਨ

ਇਸਕਿਸਮਵਿੱਚ, ਜਿਆਦਾਤਰਨਵਜੰਮੇਬੱਚੇਜਿਹੜੇਗਊਅਤੇਸੋਏਦੇਦੁੱਧਦੇਪ੍ਰੋਟੀਨਨੂੰਹਜ਼ਮਨਹੀਂਕਰਸਕਦੇਹਨ,  ਉਹਨਾਂਨੂੰਹਾਈਪੋਐਲਰਜਨਿਕਫਾਰਮੂਲਾਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈਜੋਕਿਬਹੁਤਹੀਅਸਾਨੀਨਾਲਹਜ਼ਮਹੋਜਾਂਦਾਹੈਕਿਉਂਕਿਇਸਵਿੱਚਪ੍ਰੋਟੀਨਢਾਂਚਾਸਾਦੇਸਾਧਨਾਂਵਿੱਚਵੰਡਿਆਜਾਂਦਾਹੈ|

ਫਾਰਮੂਲਾਜਾਂਬਾਲਖਾਣੇਦੇਕੀਫਾਇਦੇਹਨ?

ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਦਾਕੋਈਬਦਲਨਹੀਂਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਲੋਕਾਂਵਿੱਚਬਹੁਤਹਰਮਨਪਿਆਰਾਹੋਰਿਹਾਹੈ| ਆਓਇਸਦੇਕੁਝਲਾਭਾਂਨੂੰਵੇਖੀਏ:

ਇਹਕੰਮਕਰਨਵਾਲੀਆਂਔਰਤਾਂਲਈਇੱਕਵਰਦਾਨਹੈ

ਉਹਔਰਤਾਂਜਿਹੜੀਆਂਕੰਮਤੇਦੁਬਾਰਾਜਾਣਾਚਾਹੁੰਦੀਆਂਹਨਉਨ੍ਹਾਂਦੇਛੋਟੇਬੱਚਿਆਂਲਈਫ਼ਾਰਮੂਲਾਖਾਣੇਦੀਚੋਣਕਰਦੀਆਂਹਨਕਿਉਂਕਿਇਹਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨਾਸੌਖਾਹੈਅਤੇਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਦੁੱਧਨੂੰਜ਼ਾਹਰਕਰਨਅਤੇਪੰਪਜਾਂਹੱਥਦੀਵਰਤੋਂਨਾਲਸਟੋਰਕਰਨਦੀਜਰੂਰਤਨਹੀਂਹੈ| ਉਹਇੱਕੋਸਮੇਂਤੇਆਜਾਦਤੌਰਤੇਕੰਮਕਰਦੀਆਂਹਨਅਤੇਆਪਣੇਬੱਚੇਦਾਧਿਆਨਰੱਖਸਕਦੀਆਂਹਨ|

 • ਇਹਉਹਨਾਂਔਰਤਾਂਲਈਲਾਹੇਵੰਦਹੈਜੋਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਪੈਦਾਨਹੀਂਕਰਸਕਦੀਆਂ

ਨਵੀਆਂਮਾਵਾਂਜੋਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਦਾਉਤਪਾਦਨਕਰਨਵਿਚਅਸਮਰੱਥਹਨ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਬੱਚੇਲਈਖਾਣਦੀਚਿੰਤਾਨਹੀਂਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀ|

 • ਨਿਊਟਰਿਸ਼ਨ

ਖੁਰਾਕਪੂਰਕਇਸਤਰੀਕੇਨਾਲਤਿਆਰਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨਕਿਇੱਕਬੱਚੇਦੇਵਿਕਾਸਅਤੇਵਿਕਾਸਦੀਆਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂਅਤੇਲੋੜਾਂਨੂੰਪੂਰਾਕਰਸਕਣ| ਆਮਤੌਰਤੇ, ਇਹਭੋਜਨਆਇਰਨਵਿੱਚਅਮੀਰਹੁੰਦੇਹਨਜੋਕਿਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹੁੰਦਾਹੈਕਿਉਂਕਿਇਹਅਨੀਮੀਆਦੇਲੱਛਣਾਂਨੂੰਰੋਕਦਾਹੈ| ਇਹਭੋਜਨਸਰੋਤਬਾਇਫਿਡੋਬੈਕਟਿਰੀਅਮਲੈਕਟਿਸਨਾਲਭਰੇਹੁੰਦੇਹਨ, ਜੋਕਿਦਸਤ, ਭੋਜਨਦੀਆਂਐਲਰਜੀਨੂੰਰੋਕਣਅਤੇਸਰੀਰਕਕਾਰਜਾਂਨੂੰਬਿਹਤਰਬਣਾਉਣਲਈਲਾਭਦਾਇਕਹੈ|

 • ਸਹੂਲਤ

ਕਿਸੇਵੀਦੇਖਭਾਲਕਰਨਵਾਲੇ, ਪਿਤਾਜਾਂਮਾਂਲਈਬੋਤਲਾਂਦੀਮਦਦਨਾਲਫਾਰਮੂਲਾਦੇਣਾਬਹੁਤਸੁਵਿਧਾਜਨਕਹੈ|   ਜੋਕੋਈਵੀਬੱਚੇਨੂੰਜਾਣਦਾਹੈਉਹਉਸਨੂੰਭੋਜਨਦੇਸਕਦਾਹੈ| ਆਮਤੌਰਤੇਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਪੀਣਵਾਲੇਬੱਚੇਆਪਣੇਦੁੱਧਦੀਸਪਲਾਈਜਲਦੀਹਜ਼ਮਕਰਦੇਹਨਅਤੇਫ਼ਾਰਮੂਲਾਪੀਣਵਾਲੇਬੱਚਿਆਂਨਾਲੋਂਅਕਸਰਛੇਤੀਭੁੱਖੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ|

 • ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਲਈਵੱਖੋਵੱਖਰੇਬਾਲਦੁੱਧਉਪਲਬਧਹਨਜੋਤੁਹਾਡੇਛੋਟੇਬੱਚੇਨੂੰਫਿੱਟਰਖਦੇਹਨ| ਜਿਹੜੇਬੱਚੇਲੈਕਟੋਜ਼ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਹਨ, ਉਹਨਾਂਲਈਸੋਇਆਪ੍ਰੋਟੀਨਅਮੀਰਦੁੱਧਹੈ| ਸੋਇਆਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਲਈ, ਆਸਾਨੀਨਾਲਹਜਮਹੋਣਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਵਿੱਚਅਮੀਰਭੋਜਨਹਨ| ਆਪਣੇਬੱਚੇਲਈਲੋੜੀਂਦੀਆਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂਨੂੰਜਾਣਨਲਈਬੱਚਿਆਂਦੇਮਾਹਰਨਾਲਸੰਪਰਕਕਰੋ|

ਬਜ਼ਾਰਵਿੱਚਕਿਹੜੇਵੱਖਰੇਫਾਰਮੂਲੇਉਪਲਬਧਹਨ?

ਬਜ਼ਾਰਵਿੱਚਕਈਤਰ੍ਹਾਂਦੇਪੂਰਕਉਪਲਬਧਹਨ| ਹੇਠਾਂਕੁਝਸਭਤੋਂਮਸ਼ਹੂਰਹਨ:

 • ਐਂਮੈਫਿਲਇਨਫੈਂਟਫਾਰਮੂਲਾ
 • ਜਰਬਰਗੁਡਸਟਾਰਟਜੈਂਟਲਫਾਰਮੂਲਾਇਨਫੈਂਟਫਾਰਮੂਲਾ
 • ਡੀਐਸਐਸਐਕਸਪਰਟਕੇਅਰਨਿਓਸ਼ਿਓਰਰੈਡੀਟੂਫੀਡ
 • ਇੰਫਾਗਰੋਟੋਡਲਰਨੈਕਸਤਸ੍ਟੈਪਮਿਲ੍ਕਡ੍ਰਿਂਕ

ਬਜ਼ਾਰਵਿੱਚਆਸਾਨੀਨਾਲਉਪਲੱਬਧਇੰਨੇਸਾਰੇਵਿਕਲਪਾਂਨਾਲ, ਬਾਲਭੋਜਨਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਲਈਬਹੁਤਵਧੀਆਵਿਕਲਪਹੈਪਰਇਸਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂਯਕੀਨੀਬਣਾਓਕਿਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਦੇਡਾਕਟਰਨਾਲਤੁਸੀਂਸਲਾਹਕਰੋ|

________________________________________