ਇੱਕਵਧਰਹੇਬੱਚੇਵਿੱਚਵਿਟਾਮਿਨਦੀਆਂਕਮੀਆਂਅਤੇਉਹਨਾਂਨੂੰਕਿਵੇਂਠੀਕਕਰਨਾਹੈ

ਇੱਕਵਧਰਹੇਬੱਚੇਵਿੱਚਵਿਟਾਮਿਨਦੀਆਂਕਮੀਆਂਅਤੇਉਹਨਾਂਨੂੰਕਿਵੇਂਠੀਕਕਰਨਾਹੈ

 

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।

 

ਮਾਤਾਪਿਤਾਅਕਸਰਚਿੰਤਾਕਰਦੇਹਨਅਤੇਇਹਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਕਰਨਦੀਆਪਣੀਪੂਰੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰਦੇਹਨਕਿਬੱਚਿਆਂਨੂੰਇੱਕਸਿਹਤਮੰਦਸੰਤੁਲਿਤਖ਼ੁਰਾਕਦਿੱਤੀਜਾਵੇ, ਪਰਇਹਇਕਚੁਣੌਤੀਹੁੰਦੀਹੈਜਦੋਂਉਹਨਾਂਕੋਲਲੋੜੀਂਦੇਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਾਂਬਾਰੇਕਾਫ਼ੀਜਾਣਕਾਰੀਨਹੀਂਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿਬੱਚੇਮਿਲਾਵਟਵਾਲਾਖਾਣਾਖਾਣਵਾਲੇਹੁੰਦੇਹਨ| ਕਿਉਂਕਿਬੱਚਿਆਂਦਾਵਿਕਾਸਵੱਡਿਆਂਦੀਤੁਲਨਾਵਿਚਤੇਜ਼ੀਨਾਲਹੁੰਦਾਹੈ, ਇਹਜ਼ਰੂਰੀਹੈਕਿਉਹਨਾਂਨੂੰਜ਼ਰੂਰੀਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਦਿੱਤੇਜਾਣ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਾਂਵਿੱਚੋਂਇਕਵਿਟਾਮਿਨਹੁੰਦੇਹਨ|

ਵਿਟਾਮਿਨਕੀਹਨ?

ਵਿਟਾਮਿਨਪਦਾਰਥਾਂਦਾਇੱਕਸਮੂਹਹੁੰਦਾਹੈਜੋਸਾਡੇਸਰੀਰਦੇਸੈੱਲਾਂਦੁਆਰਾਉੱਚਿਤਵਿਕਾਸਲਈਵਰਤੇਜਾਂਦੇਹਨ| ਉਹਬਿਮਾਰੀਦੀਰੋਕਥਾਮਲਈਜ਼ਰੂਰੀਹੁੰਦੇਹਨਅਤੇਸਰੀਰਦੇਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਨੂੰਉਤਸ਼ਾਹਤਕਰਦੇਹਨ| 13 ਕਿਸਮਦੇਵਿਟਾਮਿਨਹਨਜੋਕਿਦੋਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਵਿੱਚਵੰਡੇਜਾਂਦੇਹਨਫੈਟਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (ਫੈਟਵਿੱਚਮਿਕ੍ਸ) ਅਤੇਪਾਣੀਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (ਪਾਣੀਵਿੱਚਮਿਕ੍ਸ)| ਇਹਵਰਗੀਕਰਨਡਾਈਟਤੋਂਆਪਣੇਨਿਕਾਸਲਈਸਰੀਰਦੁਆਰਾਵਰਤੇਗਏਮਾਧਿਅਮਤੇਅਧਾਰਤਹੈ|

ਫੈਟਘੁਲਣਸ਼ੀਲਵਿਟਾਮਿਨ

ਇਹਨਾਂਵਿਚਵਿਟਾਮਿਨਏ, ਡੀ, ਈਅਤੇਕੇਸ਼ਾਮਲਹਨ| ਇਹਖੁਰਾਕਦੀਫੈਟਨਾਲਵਰਤੇਜਾਂਦੇਹਨਅਤੇਸਰੀਰ (ਜਿਗਰ, ਫੈਟਅਤੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀਦੇਟਿਸ਼ੂ) ਵਿੱਚਸਟੋਰਕੀਤੇਜਾਸਕਦੇਹਨ|

ਪਾਣੀਘੁਲਣਸ਼ੀਲਵਿਟਾਮਿਨ

ਇਹਨਾਂਵਿੱਚਵਿਟਾਮਿਨਸੀਅਤੇਅੱਠਬੀਵਿਟਾਮਿਨਸ਼ਾਮਲਹਨਸਰੀਰਦੇਕੁਝਮਹੱਤਵਪੂਰਣਅੰਗਾਂਵਾਲੇਵਿਟਾਮਿਨਾਂਦਾਇੱਕਸਮੂਹਅਜੇਵੀਸਰੀਰਵਿੱਚਉਹਨਾਂਦੇਨਾਜ਼ੁਕਕਾਰਜਾਂਲਈਵਿਲੱਖਣਹੈ| ਪਾਣੀਦੇਘੁਲਣਸ਼ੀਲਵਿਟਾਮਿਨਪਾਣੀਨਾਲਵਰਤੇਜਾਂਦੇਹਨਅਤੇਸਿੱਧੇਸਿੱਧੇਹੀਖੂਨਵਿੱਚਦਾਖਲਹੋਜਾਂਦੇਹਨ| ਉਹਸਰੀਰਵਿੱਚਸਟੋਰਨਹੀਂਕੀਤੇਜਾਂਦੇਅਤੇਇਸਲਈਨਿਯਮਿਤਤੌਰਤੇਮੁੜਲੈਣੇਚਾਹੀਦੇਹਨ|

ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਵਿਟਾਮਿਨਾਂਵਿੱਚਹਰਇੱਕਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਰਜਾਂਦੀਸੇਵਾਕਰਦਾਹੈ, ਪਰਅਨੁਕੂਲਸਿਹਤਦੀਸਹੂਲਤਲਈਉਹਇਕੱਠੇਕੰਮਕਰਦੇਹਨ| ਬੱਚਿਆਂਵਿੱਚਇਨ੍ਹਾਂਦੀਘਾਟਕਾਰਣਸਿਹਤਦੀਆਂਕਈਤਰ੍ਹਾਂਦੀਆਂਸਮੱਸਿਆਵਾਂਪੈਦਾਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ|

ਘਾਟਗਲਤਕਿਉਂਹੈ?

ਜਦੋਂਸਰੀਰਨੂੰਜਾਂਤਾਂਪ੍ਰਦਾਨਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਂਦਾਜਾਂਖਾਣੇਤੋਂਲੋੜੀਂਦੀਮਾਤਰਾਵਿੱਚਪਦਾਰਥਾਂਨੂੰਗ੍ਰਹਿਣਕਰਨਾਅਸਮਰੱਥਹੁੰਦਾਹੈ, ਤਾਂਇਸਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਪੋਸ਼ਣਦੀਘਾਟਹੁੰਦੀਹੈ| ਸਰੀਰਵਿੱਚਵਿਟਾਮਿਨਾਂਦੀਘਾਟਇੱਕਵੱਡੀਘਾਟਹੈਜੋਸਰੀਰਵਿੱਚਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂਪੇਚੀਦਗੀਆਂਪੈਦਾਕਰਦੀਹੈ| ਆਓਇਹਵੇਖੀਏਕਿਹੇਠਲੇਟੇਬਲਵਿੱਚਸਰੀਰਵਿੱਚਹਰੇਕਵਿਟਾਿਮਨਦੀਘਾਟਦਾਕਾਰਣਕੀਹੈ:

ਵਿਟਾਮਿਨਦੀਕਿਸਮ ਮਨੁੱਖੀਸਰੀਰਵਿਚਕਿਸਦੀਲੋੜਲਈ ਘਾਟਕਾਰਣਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਵਿਟਾਮਿਨਏ

ਸਿਹਤਮੰਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਅਤੇਚਮੜੀ, ਦੰਦਅਤੇਹੱਡੀਆਂਦਾਗਠਨ, ਸੈੱਲਪ੍ਰਜਨਨ, ਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮ

ਕਮਜ਼ੋਰਨਜ਼ਰ (ਜ਼ਿਰੋਫਤਾਲਮੀਆ, ਰਾਤਦਾਅੰਨ੍ਹਾਪਨ), ਇਮੀਊਨਦਾਸਹੀਤਰ੍ਹਾਂਕੰਮਨਾਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਕਜਾਲੀਦਾਰਚਮੜੀ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 1

ਥਿਆਮਾਈਨ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਇਟਬੈਲੈਂਸ, ਨਸਾਂਦੇਸਿਸਟਮਦੇਕੰਮਕਰਨਲਈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸਦੀਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬੈਰੀਬੈਰੀ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 2

ਰਾਈਬੋਫਲੈਵਿਨ ਊਰਜਾਉਤਪਾਦਨ, ਲਾਲਖੂਨਦੇਸੈੱਲਾਂਦਾਗਠਨ ਐਰੀਬੋਫਲੈਵਿਨੋਸਿਸ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 3

ਨਿਆਸਿਨ ਮੈਟਾਬੋਲੀਜ਼ਮ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਅਤੇਨਸਾਂਦੇਕੰਮਕਰਨਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤਚਮੜੀ ਪਿਲਾਗ੍ਰਾ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 5

ਪੈਂਟੋਥਿਨਿਕਐਸਿਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਹਾਰਮੋਨਾਂਅਤੇਲਾਲਖੂਨਦੇਸੈੱਲਾਂਦਾਗਠਨ ਪੈਰੇਸਥੀਸੀਆ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 6

ਪਾਈਰੀਡੋਕਸਾਈਨ

ਲਾਲਖੂਨਦੇਸੈੱਲਾਂਦਾਗਠਨ, ਦਿਮਾਗਦੇਕੰਮਕਰਨਲਈ, ਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮ

ਕੰਵੱਲਸ਼ਨਜ਼, ਅਨੀਮੀਆ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 7

ਬਾਇਓਟਿਨ

ਫੈਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਅਤੇਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਮੈਟਾਬੋਲਾਇਜ਼ਕਰਨਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤਚਮੜੀਅਤੇਵਾਲ ਚਮੜੀਤੇਧੱਫੜ, ਵਾਲਾਂਦਾਝੜਨਾ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 9

ਫੋਲੇਟ ਲਾਲਖੂਨਦੇਸੈੱਲਾਂਦਾਗਠਨ, ਨਵੇਂਸੈੱਲਾਂਦਾਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਮੈਟਾਬੋਲਾਇਜ਼ਕਰਨਲਈ ਮੈਗਾਲੋਬਲਾਸਟਿਕਅਨੀਮੀਆ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 12

ਕੋਬਾਲਾਮਿਨ ਲਾਲਖੂਨਦੇਸੈੱਲਾਂਦਾਗਠਨ, ਨਸਾਂਦੇਸਿਸਟਮਦੇਕੰਮਕਰਨਲਈ ਮੈਗਾਲੋਬਲਾਸਟਿਕਅਨੀਮੀਆ

ਵਿਟਾਮਿਨਸੀ ਕੋਲਾਜਨਉਤਪਾਦਨ, ਜ਼ਖ਼ਮਭਰਨ, ਆਇਰਨਵਰਤਣਲਈ, ਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮ ਸਕਰਵੀ

ਵਿਟਾਮਿਨਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦਹੱਡੀਆਂਲਈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮਵਰਤਣਲਈ ਰਿਕਟਸ

ਵਿਟਾਮਿਨਈ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮਿਊਨਦੇਕੰਮਕਰਨਲਈ ਇਮੀਊਨਦਾਘੱਟਕੰਮਕਰਨਾ

ਵਿਟਾਮਿਨਕੇ ਸੱਟਲਗਣਤੇਡੁਲਦੇਖੂਨਨੂੰਰੋਕਣਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤਹੱਡੀਆਂ

ਸੱਟਲਗਣਤੇਡੁਲਦੇਖੂਨਨੂੰਰੋਕਣਵਿੱਚਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਵਿਟਾਮਿਨਦੀਕਮੀਦੀਪਛਾਣਕਰਨਦੇਢੰਗ

ਉਹਤਰੀਕੇਜਿਨ੍ਹਾਂਨਾਲਅਸੀਂਬੱਚਿਆਂਵਿੱਚਵਿਟਾਮਿਨਦੀਕਮੀਆਂਦੀਪਛਾਣਕਰਸਕਦੇਹਾਂਵਿੱਚਲੱਛਣਾਂਨੂੰਵੇਖਣਾਅਤੇਖੂਨਦੇਟੈਸਟਕਰਨਾਹੈ|

ਲੱਛਣ

ਵਿਟਾਮਿਨਦੀਕਮੀਦੇਵੱਖਵੱਖਲੱਛਣਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾਦੀਘਾਟਕਾਰਣਅਕਸਰਸੰਕੇਤਅਣਦੇਖੇਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿਕੁਝਆਮਲੱਛਣਥਕਾਵਟ, ਸੁਸਤੀ, ਧਿਆਨਦੀਘਾਟ, ਹੇਠਲਿਖੇਅਨੁਸਾਰਹਰੇਕਵਿਟਾਮਿਨਦੀਘਾਟਦੇਅਲੱਗਲੱਛਣਹਨ:

ਵਿਟਾਮਿਨਏਘੱਟਰੋਸ਼ਨੀਵਿੱਚਘੱਟਦਿੱਖਣਾ, ਸੁੱਕੀਚਮੜੀ, ਵਾਲਅਤੇਅੱਖਾਂ, ਇੰਫੈਕਸ਼ਨਾਂਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂਦੀਸੋਜ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 1 – ਭੁੱਖਘੱਟਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂਦੀਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 2 – ਮੂੰਹਦੇਕੋਨਿਆਂਦਾਫੱਟਣਾ, ਗਲ਼ੇਜਾਂਜੀਭਦਾਦਰਦ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 3 – ਦਸਤ, ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ, ਥਕਾਵਟ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 5 – ਹੱਥਾਂਅਤੇਪੈਰਾਂਵਿੱਚਸਾੜਮਹਿਸੂਸਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਨੀਂਦਵਿੱਚਵਿਘਨ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 6 – ਚਮੜੀਦੀਸੋਜਸ਼, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂਦੀਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਧਿਆਨਕੇਂਦ੍ਰਤਕਰਨਵਿਚਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 7 – ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ, ਵਾਲਝੜਨਾ, ਮਤਲੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਦੇਦਰਦ, ਅਨੀਮੀਆ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 9 – ਭੁੱਖਘੱਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਮੂੰਹਦੇਜ਼ਖਮ, ਵਿਕਾਸਦੀਘਾਟ

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 12 – ਭੁੱਖਦੀਘਾਟ, ਭਾਰਘੱਟਣਾ, ਘੱਟਵਿਕਾਸ, ਸਾਹਦੀਕਮੀ, ਸੁਸਤੀ

ਵਿਟਾਮਿਨਸੀਖੂਨਨਿਕਲਣਾਅਤੇਸੁੱਜੇਹੋਏਮਸੂੜੇ, ਜੋੜਅਤੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀਵਿੱਚਦਰਦ, ਆਸਾਨੀਨਾਲਝੁਲਸਣਾ, ਜ਼ਖਮਾਂਦਾਛੇਤੀਠੀਕਨਾਹੋਣਾ, ਸੁੱਕੀਚਮੜੀ, ਲਾਗ

ਵਿਟਾਮਿਨਡੀਹੱਡੀਆਂਵਿੱਚਦਰਦਅਤੇਕੋਮਲਤਾ, ਘੱਟਵਿਕਾਸ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਦੀਬਿਮਾਰੀ, ਦੰਦਅਤੇਪਿੰਜਰਾਤਮਕਵਿਕਾਰ

ਵਿਟਾਮਿਨਈਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂਵਿੱਚਕਮਜ਼ੋਰੀਜਾਂਦਰਦ, ਤਾਲਮੇਲਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਿਖਣਵਿੱਚਗੜਬੜ

ਵਿਟਾਮਿਨਕੇਬਹੁਤਜ਼ਿਆਦਾਖੂਨਨਿਕਲਣਾ, ਆਸਾਨੀਨਾਲਖਾਰਸ਼, ਅਨੀਮੀਆ

ਇਹਧਿਆਨਵਿਚਰੱਖਣਾਮਹੱਤਵਪੂਰਣਹੈਕਿਸਾਰੇਲੱਛਣਾਂਨੂੰਲੱਭਣਾਅਸਾਨਨਹੀਂਹੈ| ਕਾਰਵਾਈਕਰਨਦਾਸੱਭਤੋਂਵਧੀਆਤਰੀਕਾਆਪਣੇਡਾਕਟਰਦੇਨਾਲਆਪਣੇਬੱਚੇਦੀਖੁਰਾਕਅਤੇਖਾਣਦੀਆਂਆਦਤਾਂਬਾਰੇਚਰਚਾਕਰਨਾਹੋਵੇਗੀ| ਜੇਕੋਈਲੱਛਣਪ੍ਰਚੱਲਤਹਨਤਾਂਉਹਘਾਟੇਦਾਸੰਕੇਤਹੋਣਗੇ| ਇਸਦਾਹੋਰਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਅਤੇਖੂਨਦੇਟੈਸਟਲੈਣਨਾਲਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ|

ਖੂਨਦੀਆਂਜਾਂਚਾਂ

ਖੂਨਦੀਜਾਂਚਵਿਟਾਮਿਨਦੇਪੱਧਰਾਂਨੂੰਲੱਭਣਵਿੱਚਮਦਦਕਰਸਕਦੀਹੈਅਤੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਸਾਨੂੰਸਹੀਇਲਾਜਕਰਨਲਈਸਮਰੱਥਬਣਾਉਂਦੀਹੈ| ਵਿਟਾਮਿਨਦੀਘਾਟਲਈ, ਖੂਨਦੀਜਾਂਚ, ਖੂਨਵਿੱਚਇੱਕਖਾਸਵਿਟਾਮਿਨਦੀਮਾਤਰਾਨੂੰਮਾਪਦੀਹੈ, ਜਿਸਦੀਵਿਟਾਮਿਨਦੇਨਿੱਜੀਪੱਧਰਦੀਇੱਕਸੰਦਰਭਸੀਮਾਨਾਲਤੁਲਨਾਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਜੋਸਿਹਤਮੰਦਪੱਧਰਦਰਸਾਉਂਦੀਹੈ| ਸਿਹਤਮੰਦਲੜੀਤੋਂਹੇਠਾਂਡਿੱਗਣਵਾਲੇਪੱਧਰਾਂ, ਘਾਟਦੇਸੰਕੇਤਹਨ|

ਕਮੀਆਂਦਾਨਿਪਟਾਰਾਕਰਨਦੇਤਰੀਕੇ

ਵਿਟਾਮਿਨਦੀਘਾਟਨਾਲਨਜਿੱਠਣਦਾਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਰੀਕਾ, ਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਾਹੈਕਿਬੱਚੇਆਪਣੇਖਾਣੇਵਿੱਚਕਾਫੀਵਿਟਾਮਿਨਲੈਣ| ਇਕਵਾਰਉਨ੍ਹਾਂਦੇਸਰੋਤਪਤਾਲੱਗਜਾਣਤਾਂਇਹਸੰਭਵਹੋਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਏਨਾਰੰਗੀਰੰਗਦਾਰਫਲਅਤੇਸਬਜ਼ੀਆਂਜਿਵੇਂਕਿਗਾਜਰ, ਪੇਠਾਅਤੇਮਿੱਠੇਆਲੂਅਤੇਹਰੇਪੱਤੇਵਾਲੀਆਂਸਬਜ਼ੀਆਂਜਿਵੇਂਕਿਪਾਲਕ, ਜਿਗਰ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇਅਤੇਮੱਛੀਤੋਂਮਿਲਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 1 ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਬੀਜਾਂ (ਜਿਵੇਂਸੂਰਜਮੁਖੀਦੇਬੀਜ, ਤਿਲਦੇਬੀਜ), ਮਟਰ, ਖੁੰਬਾਂਅਤੇਪਿਸਤਾਵਰਗੀਆਂਗਿਰੀਆਂਵਿੱਚਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 2 ਡੇਅਰੀਉਤਪਾਦਾਂ (ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ) ਅਤੇਜਿਗਰ, ਲੇਲੇ, ਆਂਡੇ, ਬਦਾਮਅਤੇਪਾਲਕਤੋਂਮਿਲਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 3 ਬਰੋਕਲੀ, ਟਰਕੀ, ਚਿਕਨਦੀਛਾਤੀ, ਟੁਨਾ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਮਟਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਅਤੇਸੂਰਜਮੁਖੀਦੇਬੀਜਾਂਵਿੱਚਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 5 ਮੀਟਅਤੇਪੋਲਟਰੀ (ਚਿਕਨਜਿਗਰ) ਵਿੱਚਮਿਲਦਾਹੈ, ਸੈਮਨ, ਟਮਾਟਰ, ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼, ਗੋਭੀਅਤੇਐਵੋਕਾਡੋ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 6 ਭੋਜਨਜਿਵੇਂਕਿਸੋਇਆਉਤਪਾਦ, ਪਿਸਤਾ, ਅਤੇਤਿਲਅਤੇਸੂਰਜਮੁਖੀਦੇਬੀਜਾਂਵਿੱਚਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 7 ਜਿਗਰ, ਆਂਡੇ, ਖਮੀਰ, ਆਵਾਕੈਡੋ, ਗੋਭੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਅਤੇਬਦਾਮਾਂਵਰਗੀਆਂਗੀਰਿਆਂਵਿੱਚਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 9 ਹਰੀਆਂਪੱਤੇਦਾਰਸਬਜ਼ੀਆਂਜਿਵੇਂਕਿਪਾਲਕ, ਬਰੌਕਲੀ, ਫੱਲੀਆਂ, ਮਟਰ, ਕੇਲੇਅਤੇਸੰਤਰੇਆਦਿਵਿੱਚਮਿਲਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੀ 12 ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੀਟ, ਆਂਡੇ, ਦੁੱਧ, ਕਾਟੇਜਚੀਜ਼ (ਪਨੀਰ) ਵਿੱਚਮਿਲਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਸੀਸਿਟਰਸਵਾਲੇਫਲਾਂਜਿਵੇਂਕਿਨਿੰਬੂਆਂ, ਸੰਤਰੇ, ਅਤੇਮਿੱਠੇਚੂਨੇ, ਕੈਪਸਿਕਮ, ਅਮਰੂਦ, ਪਪੀਤਾਅਤੇਫੁੱਲਗੋਭੀਵਿੱਚਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਡੀਨੂੰਧੁੱਪਦੀਮੌਜੂਦਗੀਵਿੱਚਮਨੁੱਖੀਸਰੀਰਦੁਆਰਾਬਣਾਇਆਜਾਸਕਦਾਹੈ| ਇਹਆਂਡੇ, ਦੁੱਧ, ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ਅਤੇਫੈਟਵਾਲੀਮੱਛੀਜਿਵੇਂਸੈਂਲਮਨਅਤੇਟੁਨਾਵਿੱਚਮਿਲਦਾਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਈਪੱਤੇਦਾਰਹਰੀਆਂਸਬਜ਼ੀਆਂਜਿਵੇਂਕਿਪਾਲਕ, ਬੀਜਅਤੇਗੀਰਿਆਂਜਿਵੇਂਕਿਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀਬੂਟੀ, ਅਤੇਬਦਾਮ, ਝੀਂਗਾਅਤੇਐਵੋਕਾਡੋਵਿੱਚਪਾਇਆਗਿਆਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਕੇਨੂੰਗੂੜ੍ਹੀਆਂਹਰੀਆਂਪੱਤੇਦਾਰਸਬਜ਼ੀਆਂਜਿਵੇਂਕਿਪਾਲਕ, ਰਾਈਦੇਦਾਣੇ (ਸਾਰਸੋਂਦਾਸਾਗ), ਮਸਾਲੇ, ਸਲਾਦ, ਬਰੌਕਲੀਅਤੇਬੰਦਗੋਭੀਵਿੱਚਪਾਇਆਗਿਆਹੈ|

ਵਿਟਾਮਿਨਬੱਚਿਆਂਦੇਵਿਕਾਸਲਈਜਰੂਰੀਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਹਨਅਤੇਉਹਨਾਂਦੇਕਾਰਜਾਂ, ਸਰੋਤਾਂਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂਘਾਟਾਂਕਾਰਣਹੋਣਵਾਲੀਆਂਸਮੱਸਿਆਵਾਂਨੂੰਜਾਣਨਾਸਾਡੇਬੱਚਿਆਂਦੀਖੁਰਾਕਦੀਬਿਹਤਰਯੋਜਨਾਬੰਦੀਵਿੱਚਮਦਦਕਰਸਕਦੀਹੈ| ਘਾਟਿਆਂਦਾਸਮੇਂਸਿਰਪਤਾਲਗਾਉਣਾਅਤੇਡਾਕਟਰੀਸਲਾਹਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਨਾਲਸਿਹਤਦੀਆਂਤਕਲੀਫਾਂਨੂੰਰੋਕਣਵਿਚਮਦਦਮਿਲੇਗੀ| ਇਕਤੇਜ਼ਰਫ਼ਤਾਰਵਾਲੀਦੁਨੀਆਂਵਿਚਜਿੱਥੇਬੱਚਿਆਂਨੂੰਫਾਸਟਫੂਡਪਸੰਦਹਨ, ਉਹਨਾਂਲਈਸਿਹਤਮੰਦਸੰਤੁਲਿਤਖੁਰਾਕਲੈਣੀਚੁਣੌਤੀਹੋਸਕਦੀਹੈ, ਪਰਇਹਅਸੰਭਵਨਹੀਂਹੈ!