ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਲਈਬੀਮਾਰੀਆਂਤੋਂਬੱਚਣਲਈਪੋਸ਼ਣਦੀਮਹੱਤਵਪੂਰਣਭੂਮਿਕਾ

 

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।

 

ਇੱਕਬੱਚੇਦੇਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਦੇਕਮਜ਼ੋਰਸੁਭਾਅਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤਨੇਮਾਂਨੂੰਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਦੀਆਂਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਦੇਰਾਹੀਂਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਬਚਾਉਣਦੀਸਮਰੱਥਾਦਿੱਤੀਹੈ| ਇਸਨੂੰਪੈਸਿਵਇਮਿਊਨਿਟੀਕਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ|

ਜਦੋਂਬੱਚਾਲਗਭਗ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂਦਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਆਪਣੇਆਪਹੀਵਿਕਾਸਕਰਨਲੱਗਦਾਹੈ| ਇਸਸਮੇਂ, ਉਸਦੀਮਾਂਦੀਆਂਦਿੱਤੀਆਂਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਨੂੰਉਹਛੱਡਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਦਿੰਦਾਹੈ| ਜਦੋਂਬੱਚਾਵਾਇਰਸਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਅਤੇਫੰਜਾਈਦੇਸੰਪਰਕਵਿੱਚਆਉਂਦਾਹੈਤਾਂਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਵਿਕਸਿਤਹੋਣਾਸ਼ੁਰੂਹੋਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂਨਾਲਲੜਾਈਵੀਕਰਦਾਹੈ|

1 ਸਾਲਦੀਉਮਰਤੱਕ, ਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਬਹੁਤਵਿਕਾਸਕਰਦਾਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਨਹੀਂ| ਕੁੱਝਮਾਹਰਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂਬੱਚਾ 12-14 ਸਾਲਦੀਉਮਰਤੱਕਪਹੁੰਚਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਵਿਕਸਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਅਤੇਐਂਟੀਬਾਡੀਉਤਪਾਦਨਵੀਬਾਲਗਦੇਪੱਧਰਾਂਤੇਪਹੁੰਚਜਾਂਦਾਹੈ|

ਇਸਲਈ, ਇੱਥੇਅਸੀਂਦੇਖਦੇਹਾਂਕਿਨਿਆਣੇਅਤੇਮਾਂਦੋਨਾਲਈਭੋਜਨਖਾਣਾਬਹੁਤਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹੈ| ਜੇਮਾਤਾਪੋਸ਼ਣਲਈਭੋਜਨਖਾਂਦੀਹੈਤਾਂਇਹਬੱਚੇਦੇਕੋਲਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਉਸਨੂੰਇੱਕਮਜ਼ਬੂਤਇਮਿਊਨਟੀਪੈਦਾਕਰਨਵਿੱਚਸਹਾਇਤਾਕਰਦਾਹੈ|

ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾਬੱਚੇਦੀਇਮਿਊਨਟੀਤੇਕਿਵੇਂਪ੍ਰਭਾਵਪਾਉਂਦੀਹੈ?

ਕੁਦਰਤਨੇਬੱਚਿਆਂਨੂੰਆਪਣੇਆਪਨੂੰਚੰਗਾਕਰਨਦੀਅਦਭੁੱਤਸਮਰੱਥਾਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਹੈ| ਜਦੋਂਇੱਕਬੱਚੇਨੂੰਲਾਗਲਈਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਮਿਲਦਾਹੈ, ਇਹਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਨਹੀਂਹੁੰਦਾਜੋਲਾਗਨੂੰਠੀਕਕਰਦਾਹੈਇਸਦੀਬਜਾਇ, ਇਹਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਹੈਜੋਕੰਮਕਰਦਾਹੈ, ਅਤੇਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸਸਿਰਫਕੰਮਨੂੰਆਸਾਨਬਣਾਦਿੰਦਾਹੈ| ਜੇਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਆਪਣਾਕੰਮਨਹੀਂਕਰਦਾਤਾਂਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਬੇਕਾਰਹੋਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਬੱਚੇਵਿੱਚਇੱਕਪੱਕੀਬਿਮਾਰੀਦਾਵਿਕਾਸਹੋਵੇਗਾ|

ਅਮਰੀਕਾਵਿਚਗੈਸਲਇੰਸਟੀਚਿਊਟਆਫਹਿਊਮਨਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਦੇਸਾਬਕਾਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਲਿਓਗਾਲੈਂਡਨੇਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀਆਪਣੀਖੋਜਅਤੇਕਲੀਨੀਕਲਕੰਮ, ਅਤੇਬਹੁਤਸਾਰੇਹੋਰਖੋਜੀਅਤੇਡਾਕਟਰੀਕਰਮਚਾਰੀਆਂਦਾਕੰਮ, ਸੁਝਾਅਦਿੰਦਾਹੈਕਿਇੱਕਸਿਹਤਮੰਦਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਦੀਕੁੰਜੀਨੂੰਜ਼ਰੂਰੀਫੈਟਐਸਿਡਜਾਂਈਐੱਫਏਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ|

ਇਹਸਾਡੀਖੁਰਾਕ, ਖ਼ਾਸਤੌਰਤੇਓਮੇਗਾ -3 ਅਤੇਓਮੇਗਾ -6 ਫੈਟਐਸਿਡਵਾਲੇਭੋਜਨਵਿੱਚੋਂਸਾਨੂੰਮਿਲਣੇਚਾਹੀਦੇਹਨ|

ਜੇਕਿਸੇਬੱਚੇਦੀਖੁਰਾਕਵਿੱਚਜ਼ਰੂਰੀਫੈਟਵਾਲੇਐਸਿਡਜ਼ਦੇਉੱਪਰਦੱਸੇਦੋਨੋਪਰਿਵਾਰਹਨਅਤੇਹੋਰਵੀਲੋੜਵੰਦਤੱਤਹਨਪਰਅਜੇਵੀਬੱਚੇਵਿੱਚਈਐੱਫ਼ਏਦੀਘਾਟਦੇਲੱਛਣਦਿਖਾਈਦਿੰਦੇਹਨ, “ਤਾਂਦੋਸ਼ੀਐਂਟੀ-ਪੋਸ਼ਕਤੱਤਹੁੰਦਾਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂਦਾਕੋਈਮੁੱਲਨਹੀਂ, ਉਲਟਾਇਹਈਐੱਫ਼ਏਨੂੰਰੋਕਦਿੰਦੇਹਨ, “ਡਾਗਾਲੈਂਡਨੇਕਿਹਾ|

ਅਸੀਂਕੁਝਕੁਐਂਟੀ-ਪੋਸ਼ਕਸੂਚੀਬੱਧਕੀਤੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਤੁਹਾਨੂੰਸਪੱਸ਼ਟਤੌਰਤੇਹੱਲਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ:

ਬੇਲੋੜੇਫੈਟੀਐਸਿਡ: ਇਹਫੈਟੀਐਸਿਡਸੋਇਆਤੇਲਵਰਗੇਅੰਸ਼ਕਤੌਰਤੇਹਾਈਡਰੋਜਨੇਟਡਸਬਜ਼ੀਆਂਦੇਤੇਲਵਿੱਚਮਿਲਦੇਹਨ| ਮਨੁੱਖਾਂਲਈਲਾਭਦਾਇਕਨਾਹੋਣਦੇਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀਫੈਟੀਐਸਿਡਐਂਟੀ-ਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਹਨ|

ਸ਼ੂਗਰ: ਹਾਲਾਂਕਿਸ਼ੂਗਰਵਿਚਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂਕੈਲੋਰੀਆਂਹਨ, ਪਰਇਸਵਿਚਈਐਫਏਲਈਕੋਈਵਿਟਾਮਿਨਅਤੇਖਣਿਜਪਦਾਰਥਨਹੀਂਹਨਜੋਊਰਜਾਉਤਪਾਦਨਲਈਕੰਮਕਰਨ|

ਲੂਣ: ਲੂਣਇੱਕਜ਼ਰੂਰੀਪੌਸ਼ਟਿਕਭੋਜਨਹੈ, ਪਰਸਾਡੀਖੁਰਾਕਵਿੱਚਸਾਨੂੰਇਹਬਹੁਤਜਿਆਦਾਮਿਲਦਾਹੈ|

ਮੁਫ਼ਤਰੈਡੀਕਲ: ਸੈੱਲਵਿਚਆਕਸੀਜਨਦੀਵਰਤੋਂਕਰਦੇਹੋਏਮੁਫ਼ਤਰੈਡੀਕਲਸਰੀਰਵਿਚਪੈਦਾਹੁੰਦੇਹਨ; ਇਹਮੁਫ਼ਤਰੈਡੀਕਲਸੈੱਲਮੈਮਬਰੇਨਨੂੰਮਾਰਦੇਹਨਅਤੇਈਐਫਏਨੂੰਖਤਮਕਰਦੇਹਨ| ਤੇਲਨੂੰਤੋੜਨਵਾਲੀਉੱਚਗਰਮੀ, ਕਈਮੁਫ਼ਤਰੈਡੀਕਲਪੈਦਾਕਰਦੀਹੈ| ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡੈਂਟਿਸਸਾਡੇਸਰੀਰਨੂੰਫਰੀ-ਰੈਡੀਕਲਦੇਨੁਕਸਾਨਤੋਂਬਚਾਉਂਦੇਹਨ|

ਇੱਕਬਾਲਦੀਇਮਿਊਨਿਟੀਨੂੰਵਧਾਉਣਦੇਸਭਤੋਂਵਧੀਆਤਰੀਕੇਕੀਹਨ?

 • ਜਿੰਨਾਜ਼ਿਆਦਾਚਿਰਸੰਭਵਹੋਸਕੇਬੱਚੇਨੂੰਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਚੁੰਘਾਓ
 • ਬਿਮਾਰਾਂਤੋਂਬੱਚਿਆਂਨੂੰਦੂਰਰੱਖੋ
 • ਨਵਜੰਮੇਬੱਚਿਆਂਨੂੰਸੰਭਾਲਣਵੇਲੇਹਮੇਸ਼ਾਂਆਪਣੇਹੱਥਾਂਨੂੰਸਾਫਕਰੋ
 • ਸਿਹਤਮੰਦਅੰਦਰੂਨੀਟ੍ਰੈਕਟਨੂੰਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਬੱਚੇਦੀਪ੍ਰੋਬਾਇਔਟਿਕਸਦੀਵਰਤੋਕਰੋ
 • ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਕਿਮਾਂਤੰਦਰੁਸਤਖ਼ੁਰਾਕਖਾਰਹੀਹੈ
 • ਇਹਪੱਕਾਕਰੋਕਿਬੱਚੇਨੂੰਕਾਫ਼ੀਸੂਰਜਦੀਰੌਸ਼ਨੀਜਾਂਵਿਟਾਮਿਨਡੀਮਿੱਲੇ

ਕਈਅਧਿਐਨਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਬੱਚੇਦੀਇਮਿਊਨਟੀਵਧਾਓਣਦਾਸਭਤੋਂਵਧੀਆਤਰੀਕਾਹੈਪਰ, ਜੇਤੁਸੀਂਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਠੋਸਭੋਜਨਦਿੰਦੇਹੋਤਾਂਕੁਝਸੁਝਾਅਹਨ| ਹੇਠਦਿੱਤੇਖਾਣੇਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਦੇਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਨੂੰਵਿਕਸਿਤਕਰਨਵਿੱਚਮਦਦਕਰਨਗੇ:

 • ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧ: ਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਵਿਕਸਿਤਕਰਨਦਾਸਭਤੋਂਵਧੀਆਤਰੀਕਾ, ਉਸਦੇਜਨਮਦੇਪਹਿਲੇਛੇਮਹੀਨਿਆਂਲਈਉਸਨੂੰਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਣਾਹੈ| ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਿਚਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਦੀਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂਨਾਲਲੜਾਈਵਿੱਚਤੁਹਾਡੀਮਦਦਕਰਨਗੀਆਂਭਾਵੇਂਉਦੋਂਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਵਿਕਸਿਤਨਾਹੋਵੇ| ਬੱਚੇਨੂੰਠੋਸਭੋਜਨਦੇਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਨਤੋਂਬਾਅਦਵੀ, ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਅਤੇਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਦਾਇੱਕਮਹੱਤਵਪੂਰਨਸਰੋਤਰਹਿੰਦਾਹੈ|
 • ਪ੍ਰੋਟੀਨ: ਪ੍ਰੋਟੀਨਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਬਣਾਉਂਦੇਹਨਜੋਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਨੂੰਲਾਗਤੋਂਬਚਾਉਣਵਿੱਚਮਦਦਕਰਦੇਹਨ| ਬੱਚਿਆਂਨੂੰਆਪਣੀਖੁਰਾਕਵਿੱਚਬਾਲਗਾਂਨਾਲੋਂਵਧੇਰੇਪ੍ਰੋਟੀਨਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ| ਪ੍ਰੋਟੀਨਦੇਚੰਗੇਸਰੋਤਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲਹਨ
 • ਸਬਜ਼ੀਆਂ – ਬੰਗਾਲਗ੍ਰਾਮ (ਛੋਲੇ), ਮਟਰ, ਮਟਰਵਾਲੇਛੋਲੇ, ਰਾਜਮਾ, ਲੋਬੀਆਅਤੇਦਾਲ| ਮੀਟ – ਚਿਕਨਅਤੇਮੱਛੀ
 • ਡੇਅਰੀਉਤਪਾਦ – ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ
 • ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ – ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਰੈਤਾ
 • ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ – ਕੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰਅਤੇਲਸਣ| ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਲਈਇੱਕਵਧੀਆਇਮਿਊਨ-ਬੂਸਟਿੰਗਭੋਜਨਦਹੀਅਤੇਕੇਲੇਦਾਮਿਕਸਹੋਸਕਦਾਹੈ| ਇਸਖੁਰਾਕਵਿੱਚਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸਅਤੇਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸਦੋਵਾਂਹਨ
 • ਵਧੀਆਪਕਾਏਆਂਡੇ
 • ਠੰਡੇਹੋਣਤੋਂਬਚਣਲਈਪਾਊਡਰਦੇਰੂਪਵਿੱਚਗਿਰੀਆਂ
 • ਫਾਈਬਰ
 • ਵਿਟਾਮਿਨਸੀ – ਨਿੰਬੂ, ਮੌਸੰਬੀ, ਸੰਤਰੇ, ਕਰੌਂਡਾ, ਸਟਰਾਬਰੀ, ਮਿੱਠੇਆਲੂ, ਅਮਰੂਦਅਤੇਟਮਾਟਰ
 • ਹਰੀਆਂਪੱਤੇਦਾਰਸਬਜ਼ੀਆਂਜਿਵੇਂਮੂਲੀਦੇਪੱਤੇ, ਚੌਲੀ, ਸਰਸੋਂਦਾਸਾਗ,   ਸ਼ਾਲਗਮਦਾਸਾਗਅਤੇਮੇਥੀ|

ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਦੀਇਮਿਊਨਟੀਦਾਵਿਕਾਸਕਰਨਲਈਹੋਰਤਰੀਕੇ:

ਸਮੇਂਤੇਟੀਕਾਕਰਣ: ਜਿਵੇਂਹੀਤੁਹਾਡਾਬੱਚਾਜਨਮਲੈਂਦਾਹੈਉਸਤੋਂਬਾਅਦਟੀਕੇਸ਼ੁਰੂਹੋਜਾਂਦੇਹਨਅਤੇਜਿੰਨਾਚਿਰ 2 ਸਾਲਦਾਨਹੀਂਹੋਜਾਂਦਾਅਦੋਂਤੱਕਇਹਚਲਦੇਹਨ, ਜਿਸਤੋਂਬਾਅਦਕੁਝਬੂਸਟਰਖ਼ੁਰਾਕਾਂਹੁੰਦੀਆਂਹਨਜਿਹੜੀਆਂਸਹੀਸਮੇਂਤੇਦਿੱਤੀਆਂਜਾਣੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨ| ਆਪਣੇਬੱਚੇਦੇਟੀਕਾਕਰਣਦੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਨੂੰਅਪਟੂਡੇਟਰੱਖੋ| ਉਸਦਾਟੀਕਾਕਰਣਜਾਂਬੂਸਟਰਕਦੇਭੁੱਲਣਾਨਾਕਿਉਂਕਿਇਹਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਨੂੰਬਿਮਾਰੀਆਂਦਾਸ਼ਿਕਾਰਬਣਾਉਂਦਾਹੈ|

ਸਮੇਂਤੇਖਾਣਾ: ਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਰੋਜ਼ਸਹੀਸਮੇਂਤੇਭੋਜਨਦਿਓ|

ਚੰਗੀਨੀਂਦਦੀਰੁਟੀਨਬਣਾਈਰੱਖੋ: ਇਹਨਿਸ਼ਚਿਤਕਰੋਕਿਤੁਹਾਡਾਬੱਚਾਹਰਸ਼ਾਮਇਕਹੀਸਮੇਂਬਿਸਤਰੇਤੇਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਹਰਰੋਜ਼ਘੱਟਤੋਂਘੱਟ 10-12 ਘੰਟਿਆਂਲਈਸੌਦਾਹੈ|

ਘਰੇਲੂਉਪਚਾਰ:

 • ਦਿਨਵਿਚਦੋਵਾਰਸ਼ਹਿਦਅਤੇਅਦਰਕਦਾਰਸਦਿਓ|
 • ਤੁਲਸੀਦੇਪੱਤੇਸਰੀਰਨੂੰਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂਨਾਲਲੜਣਦੀਸਮਰੱਥਾਦਿੰਦੇਹਨ| ਪੱਤੇਆਂਨੂੰਕੁਚਲੋਅਤੇਉਹਨਾਂਦਾਜੂਸਬਣਾਓ; ਇਸਨੂੰਸ਼ਹਿਦਦੇਚਮਚਨਾਲਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਦੇਦਿਓ|
 • ਆਪਣੇਬੱਚੇਦੀਖੁਰਾਕਵਿਚਦਹੀਂਨੂੰਸ਼ਾਮਲਕਰਨਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰੋ

ਸਿੱਟਾ

ਪੈਰਿਨੇਟਲਸਮੇਂਵਿੱਚਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਬੱਚੇਦੇਇਮੀਊਨਸਿਸਟਮਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਬਹੁਤਪ੍ਰਭਾਵਪਾਉਂਦੇਹਨ| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਜਿੰਦਗੀਦੇਦੌਰਾਨਸਹੀਪੋਸ਼ਣਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਨਾਲਗੱਟਮਾਈਕਰੋਬਾਓਟਾਅਤੇਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਤੇਸਕਾਰਾਤਮਕਅਸਰਪੈਂਦਾਹੈ| ਮਿਸਾਲਦੇਤੌਰਤੇ, ਅਧਿਐਨਾਂਤੋਂਪਤਾਚੱਲਿਆਹੈਕਿਜ਼ਿੰਦਗੀਦੇਪਹਿਲੇ 1000 ਦਿਨਾਂਦੌਰਾਨਸਹੀਖ਼ੁਰਾਕਸੰਬੰਧੀਚੋਣਾਂਕਰਕੇਐਲਰਜੀਨੂੰਰੋਕਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ|

ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਨਵਜੰਮੇਬੱਚਿਆਂਦੇਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਇੱਕਅਹਿਮਕਾਰਕਹੈ, ਅਤੇਮਾਂਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਬਹੁਤਸਾਰੇਭਾਗਹਨਜੋਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂਲਈਕੰਮਕਰਦੇਹਨ, ਜਿਵੇਂਕਿਵਿਕਾਸਦੇਕਾਰਕ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਜ਼, ਲੇੈਕਟੋਫੈਰਿਨ, ਲਿਊਕੋਸਾਇਟਸ, ਆਈਜੀਏ, ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਜ਼ਅਤੇਪੌਲੀਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡਫੈਟਐਸਿਡ|

ਹਵਾਲੇ

https://www.precisionnutrition.com/all-about-infant-nutrition

https://academic.oup.com/jn/article/138/9/1782S/4750857

https://naturallysavvy.com/nest/babys-immune-system

https://www.babycenter.in/l25020392/foods-to-strengthen-your-babys-immunity-photos

https://www.babycenter.in/l25020392/foods-to-strengthen-your-babys-immunity-photos#ixzz5B1O2bQcd

https://www.babycenter.in/l25020392/foods-to-strengthen-your-babys-immunity-photos#ixzz5B1N2aQ3p

________________________________________