ਬਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

 

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।

 

ਲਿਪਿਡ ਫੈਟ ਹੈ- ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਪਿਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਟ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਫੈਟ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਪਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ|

ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤ ਵਪੂਰਨ ਹਨ|

ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਪਿਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲਿਪਿਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|

ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਓਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫੈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਡਾਇਟਰੀਲਿਪਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ (ਈ.ਐੱਫ਼.ਏ.) ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰਆ ਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਲਿਪਿਡ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਹਨ|

ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪਿਡਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ?

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂਨੇਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਵੱਖ-ਵੱਖਲੀਪੀਡਜ਼ਦੀਪਛਾਣਕੀਤੀਹੈ| ਇਹਨਾਂਲਿਪਿਡਾਂਤੇਖੋਜਜਾਰੀਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਵਿਗਿਆਨੀਆਂਨੂੰਅਜੇਵੀਉਨ੍ਹਾਂਦੇਬਹੁਤਸਾਰੇਕੰਮਾਂਅਤੇਲੋੜਾਂਬਾਰੇਨਹੀਂਪਤਾ| ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਪਾਏਗਏਇਹਕੁੱਝਲਿਪਿਡਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਬਾਰੇਖੋਜਕਰਤਾਜਾਣਦੇਹਨ|

ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਜ਼

ਇਹਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਪਾਏਜਾਣਵਾਲੇਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲਿਪਿਡਹਨ| ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਜ਼ਫੈਟਹਨਅਤੇਇਹਮਾਂਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਪਾਏਜਾਂਵਾਲੇਫੈਟਦਾ 98% ਹਿੱਸਾਹਨ| ਇਹਲਿਪਿਡਊਰਜਾਸਟੋਰੇਜਲਈਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਹੁੰਦੇਹਨ| ਊਰਜਾਉਹਨਾਂਬੰਧਨਾਂਵਿਚਮੌਜੂਦਹੁੰਦੀਹੈਜੋਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਜ਼ਦੇਅਣੂਆਂਨੂੰਇਕਠੇਕਰਦੇਹਨ| ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਜ਼ਟੁੱਟਣਤੇਊਰਜਾਨੂੰਛੱਡਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈ|

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ

ਇਹਸਟੀਰੌਇਡਦਾਇੱਕਰੂਪਹੈ, ਅਤੇਇਹਦਿਮਾਗਅਤੇਨਾੜੀਆਂਦੇਵਿਕਾਸਲਈਜ਼ਰੂਰੀਹਨ| ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲਉਹਹਾਰਮੋਨਪੈਦਾਕਰਨਵਿੱਚਵੀਮਦਦਕਰਦੇਹਨ, ਜੋਕਿਸਰੀਰਦੇਕੰਮਾਂਨੂੰਨਿਯਮਤਕਰਨਲਈਜ਼ਰੂਰੀਹਨ| ਕਈਅਧਿਐਨਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਦੇਕੋਲੈਸਟਰੌਲਦੇਸਾਹਮਣੇਆਉਣਵਾਲੇਬੱਚਿਆਂਦੇਦਿਲਦੀਬਿਹਤਰਸਿਹਤਹੁੰਦੀਹੈਜਦੋਂਉਹਵਧਦੇਹਨ| ਐਲਡੀਐਲਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ (ਮਾੜੇਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ) ਦੇਹੇਠਲੇਪੱਧਰਅਤੇਦਿਲਦੀਬਿਮਾਰੀਦੇਘੱਟਜੋਖਮਉਨ੍ਹਾਂਬੱਚਿਆਂਵਿੱਚਪਾਏਗਏਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਪਿਲਾਇਆਗਿਆਹੋਵੇ|

ਡੋਕੋਸਾਹੈਕਸਾਨੋਇਕਐਸਿਡ (ਡੀ.ਐਚ.ਏ.)

ਡੀ.ਐਚ.ਏ., ਇਕਲੰਮੀਚੇਨ, ਪੌਲੀਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡਫੈਟੀਐਸਿਡਇਕਜ਼ਰੂਰੀਫੈਟੀਐਸਿਡਹੈਜੋਕੇਂਦਰੀਨਸਾਂਅਤੇਦਿਮਾਗਦੇਵਿਕਾਸਲਈਜ਼ਰੂਰੀਹੈ| ਇਹਲਿਪਿਡਨਜ਼ਰਅਤੇਅੱਖਾਂਦੇਵਿਕਾਸਲਈਬਹੁਤਮਹੱਤਵਪੂਰਣਹੈ, ਖਾਸਤੌਰਤੇਅਚਨਚੇਤੀਪੈਦਾਹੋਣਵਾਲਿਆਂਬੱਚਿਆਂਲਈ|

ਜਨਮਤੋਂਪਹਿਲੇਸਾਲਦੇਬਾਅਦ, ਬੱਚੇਦੇਦਿਮਾਗਅੰਦਰਨਵੇਂਸਰੀਰਕਚੱਕਰਹਰਸਕਿੰਟਵਿੱਚ 40000 ਦੀਦਰਨਾਲਬਣਦੇਹਨ| ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਇਹਨਾਂਨਿਊਰਲਸਾਈਨੈਪਸਿਸਅਤੇਸਿਗਨਲਮੈਂਬਰੇਨਾਂਦਾਇਕਅਨਿੱਖੜਵਾਂਅੰਗਹੈਅਤੇਇਸਲਈਸ਼ੁਰੂਆਤੀਦਿਮਾਗ, ਨਾੜਾਂਅਤੇਅੱਖਾਂਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਮਹੱਤਵਪੂਰਣਭੂਮਿਕਾਅਦਾਕਰਦਾਹੈਜੋਕਿਕੋਈਹੋਰਫੈਟੀਐਸਿਡਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾਸਕਦਾ|

ਅਰਾਕੀਡੋਨਿਕਐਸਿਡ (ਏਆਰਏ)

ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਇਸਫੈਟੀਐਸਿਡਦੀਮਹੱਤਤਾਵਿਗਿਆਨੀਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਨਹੀਂਜਾਣਦੇ| ਏਆਰਏਬੱਚੇਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਇੱਕਭੂਮਿਕਾਨਿਭਾਸਕਦਾਹੈ, ਜਾਂਡੀ.ਐੱਚ.ਏਨੂੰਸੰਤੁਲਿਤਕਰਨਲਈਇਸਦੀਲੋੜਹੋਸਕਦੀਹੈ|

ਕੰਪਲੈਕਸਲਿਪਿਡਜ਼

ਦਿਮਾਗ, ਚਮੜੀ, ਪੇਟਅਤੇਆਂਦਰਾਂਲਈਕੰਪਲੈਕਸਲਿਪਿਡਮਹੱਤਵਪੂਰਣਸਾਬਤਹੁੰਦੇਹਨ| ਇਹਲਿਪਿਡਇੱਕਬੱਚੇਦੇਦਿਮਾਗਵਿੱਚਮਿਲਦੇਹਨ| ਕੰਪਲੈਕਸਲਿਪਿਡਦੀਮਦਦਨਾਲਲਾਗਨਾਲਲੜਿਆਂਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਆਂਦਰਾਂਵਿਚਲੀਸੋਜਸ਼ਨੂੰਘਟਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਜਿਸਨਾਲਬੱਚੇਨੂੰਇਕਗੰਭੀਰਹਾਲਤਤੋਂਬਚਾਕੇਰੱਖਿਆਜਾਂਦਾਹੈਜਿਸਨੂੰਨੈਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗਐਂਟਰੋਕਲਾਇਟਿਸ (ਐਨਸੀ) ਕਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ|

ਇਕਮਾਂਕਿਵੇਂਯਕੀਨੀਬਣਾਸਕਦੀਹੈਕਿਉਸਦੇਬੱਚੇਨੂੰਦੁੱਧਤੋਂਲੋੜਅਨੁਸਾਰਲਿਪਿਡਮਿਲਰਹੇਹਨ?

ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਿਚਫੈਟਦੀਮਾਤਰਾਇੱਕੋਜਿਹੀਨਹੀਂਰਹਿੰਦੀ| ਇਹਹਰਦਿਨ, ਮਹੀਨੇਅਤੇਸਾਲਬਦਲਦੀਰਹਿੰਦੀਹੈਜਿਵੇਂਬੱਚਾਵੱਡਾਹੁੰਦਾਹੈ| ਇਹਹਰਵਾਰਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਣਤੋਂਬਾਦਵੀਬਦਲਦੀਹੈ| ਜਦੋਂਇਕਮਾਂਪਹਿਲਾਂਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਦਿੰਦੀਹੈ, ਤਾਂਉਸਦਾਦੁੱਧਪਤਲਾਅਤੇਘੱਟਫੈਟਵਾਲਾਹੁੰਦਾਹੈ| ਪਰ, ਜਿਵੇਂਬੱਚਾਦੁੱਧਚੁੰਘਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਮਾਂਦਾਦੁੱਧਮੋਟਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਉੱਚੀਮਾਤਰਾਵਿੱਚਫੈਟਹੁੰਦਾਹੈ| ਜਿੰਨੀਦੇਰਬੱਚੇਨੂੰਉਸੇਛਾਤੀਤੋਂਦੁੱਧਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਜਿੰਨਾਉਸਛਾਤੀਨੂੰਖਾਲੀਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਉਨਾਹੀਜ਼ਿਆਦਾਫੈਟਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦੀਹੈ|

ਸਮੇਂਤੋਂਪਹਿਲਾਂਜਨਮੇਬੱਚਿਆਂਲਈਚੁੰਘਾਉਣਵਾਲੇਦੁੱਧਵਿੱਚਬਹੁਤਫੈਟਹੁੰਦਾਹੈ| ਇਸਵਿਚਪੂਰੇਸਮੇਂਦੇਜਨਮੇਬੱਚਿਆਂਦੇਮੁਕਾਬਲੇਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਿਆਦਾਫੈਟਹੁੰਦਾਹੈ|

ਇਸਸਬੰਧਵਿਚਤੇਲਯੁਕਤਮੱਛੀ, ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜ, ਅਨਾਜ, ਅੰਡੇ, ਡੇਅਰੀਅਤੇਹਰੀਆਂ, ਪੱਤੇਦਾਰਸਬਜ਼ੀਆਂਦੀਵਰਤੋਂਸਹਾਇਕਹੋਸਕਦੀਹੈ| ਸਿਹਤਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਅਤੇਬਿਮਾਰੀਦੀਰੋਕਥਾਮਤੇਇਸਦਾਲੰਮੇਸਮੇਂਦਾਅਸਰਹੋਸਕਦਾਹੈ|

ਪਰ, ਇਹਵੀਧਿਆਨਦੇਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਇਹਮੁੱਖਤੌਰਤੇਮਾਤਾਦੀਖੁਰਾਕਨਹੀਂਹੈਜੋਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਦੀਫੈਟਸਮੱਗਰੀਨੂੰਪ੍ਰਭਾਵਤਕਰਦੀਹੈ| ਉਮਰ, ਭਾਰ, ਦਿਨਦਾਸਮਾਂ, ਬੱਚੇਦੀਉਮਰਅਤੇਛਾਤੀਕਿੰਨੀ ‘ਖਾਲੀ’ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿਹਿੰਦਦੁੱਧਵਿੱਚਫੋਰਦੁੱਧਨਾਲੋਂਜ਼ਿਆਦਾਫੈਟਹੁੰਦੀਹੈ) ਉਸਦੀਫੈਟਦੀਸਮੱਗਰੀਨੂੰਨਿਰਧਾਰਤਕਰਦੇਹਨ|

ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਲਿਪਿਡਨੂੰਵਧਾਉਣਬਾਰੇਸੁਝਾਅ

ਹਫਤੇਵਿਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰਮੱਛੀਖਾਓ, ਪਰਇਹਪੱਕਾਕਰੋਕਿਮੱਛੀਵਿੱਚਪਾਰਾਅਤੇਹੋਰਗੰਦਗੀਘੱਟਹੋਵੇ| ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਸਿਰਫਸਮੁੰਦਰੀਮੱਛੀਅਤੇਮਾਈਕਰੋਐਲਗੇਤੋਂਹੀਮਿਲਦਾਹੈ| ਮੱਛੀਦੇਦੋਤੋਂਤਿੰਨਭਾਗਹਰਹਫ਼ਤੇ 228 ਤੋਂ 340 ਗ੍ਰਾਮਦੇਬਰਾਬਰਹੁੰਦੇਹਨ|

ਖੁਰਾਕਵਿੱਚਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਅਤੇਫੈਟਮਾਂਦੇਦੁੱਧਦੇਫੈਟੀਐਸਿਡਦੀਰਚਨਾਨੂੰਪ੍ਰਭਾਵਤਕਰਦੇਹਨ| ਕਰੀਬ 50% ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (288 ਗ੍ਰਾਮ), 30% ਫੈਟ (77 ਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ 20% ਪ੍ਰੋਟੀਨ (115 ਗ੍ਰਾਮ) ਖਾਣਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰੋ|

ਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਦੀਫੈਟਨੂੰਬਿਹਤਰਬਣਾਉਣਲਈ, ਖੁਰਾਕਤੋਂਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟਨੂੰਖਤਮਕਰੋ| ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ, ਫ੍ਰੈਂਚਫਰਾਈਆਂ, ਆਲੂਚਿਪਸ, ਬਰਗਰਆਦਿਤੋਂਬਚੋ|

ਮੱਛੀਦੇਤੇਲਦੇਪੂਰਕਲੈਣਬਾਰੇਕੀਖਿਆਲਹੈ?

ਮਾਹਰਮੱਛੀਦੇਤੇਲਦੇਪੂਰਕਖਾਣਤੋਂਮਨਾਕਰਦੇਹਨ|

ਸਭਤੋਂਪਹਿਲਾਂ, ਛਾਤੀਦਾਦੁੱਧਚੁੰਘਾਉਣਵਾਲੀਆਂਮਾਵਾਂਦੁਆਰਾਮੱਛੀਦੇਤੇਲਦੀਖੁਰਾਕਦੀਰੋਜ਼ਾਨਾਖਪਤਨਾਲਉਨ੍ਹਾਂਦੇਬੱਚੇਵਿੱਚਅਰਾਕੀਡੋਨਿਕਐਸਿਡ (ਏਆਰਏ) ਦੇਪੱਧਰਵਿੱਚਕਮੀਆਸਕਦੀਹੈ| ਦੂਜਾ, ਡੀ.ਐਚ.ਏ. ਮੱਛੀਦੇਹੋਰਪੌਸ਼ਟਿਕਤੱਤਾਂਜਿਵੇਂਕਿਕੋਲੀਨ, ਨਾਲਬੱਚੇਦੇਦਿਮਾਗਦੇਵਿਕਾਸਵਿੱਚਮਦਦਕਰਸਕਦਾਹੈਅਤੇਤੀਸਰਾਮੱਛੀਵਿਟਾਮਿਨਡੀ, ਸੇਲੇਨਿਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੁੱਝਬੀਵਿਟਾਮਿਨਅਤੇਹੋਰਪੌਸ਼ਟਿਕਚੀਜ਼ਾਂਦਾਸਰੋਤਹੈ, ਜੋਕਿਬੱਚਿਆਂਦੇਵਿਕਾਸਲਈਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹਨ, ਜੋਛੁੱਟਸਕਦੀਆਂਹਨ, ਜੇਸਿਰਫਵੱਖਰੇਮੱਛੀਪੂਰਕਲਏਗਏ|

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕਮਾਂਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਲਿਪਿਡਬਹੁਤਮਹੱਤਵਪੂਰਨਅੰਗਹਨ| ਵਾਸਤਵਵਿੱਚ, ਇੱਕਸਿਹਤਮੰਦਮਾਂਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਤਕਰੀਬਨ 50-60% ਊਰਜਾ (ਕਿਲੋਕੈਲਰੀਆਂ) ਫੈਟਵਜੋਂਹੁੰਦੀਹੈ| ਮਨੁੱਖੀਦੁੱਧਵਿਚਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲਇਕਬਾਲਕਨੂੰਆਮਭੋਜਨਤੋਂ 6 ਗੁਣਾਵੱਧਪਰਦਾਨਕਰਦਾਹੈ|

ਜਦੋਂਕਿਸੇਔਰਤਦੇਬਹੁਤਸਾਰੇਬੱਚੇਹੁੰਦੇਹਨ, ਉਸਦੇਦੁੱਧਵਿੱਚਫੈਟਦਾਪੱਧਰਅਕਸਰਹਰਇੱਕਬੱਚੇਦੇਨਾਲਘਟਦਾਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਮਾਂਉੱਚਗੁਣਵੱਤਾਵਾਲੀਖੁਰਾਕਨੂੰਬਰਕਰਾਰਰੱਖੇ|

ਹਵਾਲੇ

1https://www.verywellfamily.com/lipids-in-breast-milk-3572043

2https://academic.oup.com/jn/article/133/9/2962S/4688137

3https://academic.oup.com/jn/article/133/9/2962S/4688137

4https://www.livestrong.com/article/201290-how-to-increase-fat-in-breast-milk/

5https://www.nature.com/articles/802219

6https://www.thelactationnutritionist.com/single-post/2017/04/12/Fatty-Acids-in-Breast-Milk-4-ways-to-influence-its-composition-that-dont-include-Fish-Oil

7 ਜੈਨਸਨਆਰ.ਜੀ. ਲਿਪਿਡਜ਼ਇਨਹਿਊਮਨਮਿਲਕ| ਲਿਪਿਡਜ਼ 1999; 34: 1243-1271

8 ਚੇਨਜ਼ੀ.ਵਾਈ., ਕਵਾਨਕੇ.ਵਾਈ., ਟੋਂਗਕੇ.ਕੇ., ਰਤਨਾਏਕੇਡਬਲਯੂ.ਐਮ.ਐਨ., ਲੀਐਚ.ਕ੍ਯੂ., ਲਿਊਂਗਐਸਐਸਐਫ| ਬ੍ਰੈਸਟਮਿਲਕਫੈਟੀਐਸਿਡਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ: ਅਕੰਪੈਰਿਟਿਵਸਟਡੀਬਿਟਵੀਨਹਾਂਗਕਾਂਗਅਤੇਚੋਂਗਕਿੰਗਚਾਈਨੀਜ਼| ਲਿਪਿਡਜ਼ 1997; 32: 1061-1067|

________________________________________