ਸਿਸੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜੱਮਣਾ

  ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੱਮਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਜੁੜਵਾਂ ਜਨਮ, ਹਾਈਬਲੱਡਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ…

by
 

ਜਨਮਵੇਲੇਸਾਥੀਦੀਮਹੱਤਤਾਅਤੇਰੋਲ

ਜਨਮ-ਸਹਿਭਾਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਸਕੇ।ਜਨਮ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਸਰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜੀਵਨਸਾਥੀ) ਪਰ…

by
 

ਤੁਹਾਡੇਬੱਚੇਲਈਬੀਮਾਰੀਆਂਤੋਂਬੱਚਣਲਈਪੋਸ਼ਣਦੀਮਹੱਤਵਪੂਰਣਭੂਮਿਕਾ

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।   ਇੱਕਬੱਚੇਦੇਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਦੇਕਮਜ਼ੋਰਸੁਭਾਅਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤਨੇਮਾਂਨੂੰਛਾਤੀਦੇਦੁੱਧਦੀਆਂਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਦੇਰਾਹੀਂਆਪਣੇਬੱਚੇਨੂੰਬਚਾਉਣਦੀਸਮਰੱਥਾਦਿੱਤੀਹੈ| ਇਸਨੂੰਪੈਸਿਵਇਮਿਊਨਿਟੀਕਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ| ਜਦੋਂਬੱਚਾਲਗਭਗ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂਦਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਆਪਣੇਆਪਹੀਵਿਕਾਸਕਰਨਲੱਗਦਾਹੈ| ਇਸਸਮੇਂ, ਉਸਦੀਮਾਂਦੀਆਂਦਿੱਤੀਆਂਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ਨੂੰਉਹਛੱਡਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਦਿੰਦਾਹੈ| ਜਦੋਂਬੱਚਾਵਾਇਰਸਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਅਤੇਫੰਜਾਈਦੇਸੰਪਰਕਵਿੱਚਆਉਂਦਾਹੈਤਾਂਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਵਿਕਸਿਤਹੋਣਾਸ਼ੁਰੂਹੋਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂਨਾਲਲੜਾਈਵੀਕਰਦਾਹੈ| 1 ਸਾਲਦੀਉਮਰਤੱਕ, ਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਬਹੁਤਵਿਕਾਸਕਰਦਾਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਨਹੀਂ| ਕੁੱਝਮਾਹਰਾਂਦੇਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂਬੱਚਾ 12-14 ਸਾਲਦੀਉਮਰਤੱਕਪਹੁੰਚਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਵਿਕਸਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਅਤੇਐਂਟੀਬਾਡੀਉਤਪਾਦਨਵੀਬਾਲਗਦੇਪੱਧਰਾਂਤੇਪਹੁੰਚਜਾਂਦਾਹੈ| ਇਸਲਈ, ਇੱਥੇਅਸੀਂਦੇਖਦੇਹਾਂਕਿਨਿਆਣੇਅਤੇਮਾਂਦੋਨਾਲਈਭੋਜਨਖਾਣਾਬਹੁਤਮਹੱਤਵਪੂਰਨਹੈ| ਜੇਮਾਤਾਪੋਸ਼ਣਲਈਭੋਜਨਖਾਂਦੀਹੈਤਾਂਇਹਬੱਚੇਦੇਕੋਲਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਉਸਨੂੰਇੱਕਮਜ਼ਬੂਤਇਮਿਊਨਟੀਪੈਦਾਕਰਨਵਿੱਚਸਹਾਇਤਾਕਰਦਾਹੈ| ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾਬੱਚੇਦੀਇਮਿਊਨਟੀਤੇਕਿਵੇਂਪ੍ਰਭਾਵਪਾਉਂਦੀਹੈ? ਕੁਦਰਤਨੇਬੱਚਿਆਂਨੂੰਆਪਣੇਆਪਨੂੰਚੰਗਾਕਰਨਦੀਅਦਭੁੱਤਸਮਰੱਥਾਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਹੈ| ਜਦੋਂਇੱਕਬੱਚੇਨੂੰਲਾਗਲਈਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਮਿਲਦਾਹੈ, ਇਹਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਨਹੀਂਹੁੰਦਾਜੋਲਾਗਨੂੰਠੀਕਕਰਦਾਹੈਇਸਦੀਬਜਾਇ, ਇਹਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਹੈਜੋਕੰਮਕਰਦਾਹੈ, ਅਤੇਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸਸਿਰਫਕੰਮਨੂੰਆਸਾਨਬਣਾਦਿੰਦਾਹੈ| ਜੇਬੱਚੇਦਾਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਆਪਣਾਕੰਮਨਹੀਂਕਰਦਾਤਾਂਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਬੇਕਾਰਹੋਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਮਾਮਲੇਵਿੱਚ, ਬੱਚੇਵਿੱਚਇੱਕਪੱਕੀਬਿਮਾਰੀਦਾਵਿਕਾਸਹੋਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕਾਵਿਚਗੈਸਲਇੰਸਟੀਚਿਊਟਆਫਹਿਊਮਨਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਦੇਸਾਬਕਾਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਲਿਓਗਾਲੈਂਡਨੇਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀਆਪਣੀਖੋਜਅਤੇਕਲੀਨੀਕਲਕੰਮ, ਅਤੇਬਹੁਤਸਾਰੇਹੋਰਖੋਜੀਅਤੇਡਾਕਟਰੀਕਰਮਚਾਰੀਆਂਦਾਕੰਮ, ਸੁਝਾਅਦਿੰਦਾਹੈਕਿਇੱਕਸਿਹਤਮੰਦਇਮਿਊਨਸਿਸਟਮਦੀਕੁੰਜੀਨੂੰਜ਼ਰੂਰੀਫੈਟਐਸਿਡਜਾਂਈਐੱਫਏਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ| ਇਹਸਾਡੀਖੁਰਾਕ, ਖ਼ਾਸਤੌਰਤੇਓਮੇਗਾ -3 ਅਤੇਓਮੇਗਾ -6 ਫੈਟਐਸਿਡਵਾਲੇਭੋਜਨਵਿੱਚੋਂਸਾਨੂੰਮਿਲਣੇਚਾਹੀਦੇਹਨ| ਜੇਕਿਸੇਬੱਚੇਦੀਖੁਰਾਕਵਿੱਚਜ਼ਰੂਰੀਫੈਟਵਾਲੇਐਸਿਡਜ਼ਦੇਉੱਪਰਦੱਸੇਦੋਨੋਪਰਿਵਾਰਹਨਅਤੇਹੋਰਵੀਲੋੜਵੰਦਤੱਤਹਨਪਰਅਜੇਵੀਬੱਚੇਵਿੱਚਈਐੱਫ਼ਏਦੀਘਾਟਦੇਲੱਛਣਦਿਖਾਈਦਿੰਦੇਹਨ, “ਤਾਂਦੋਸ਼ੀਐਂਟੀ-ਪੋਸ਼ਕਤੱਤਹੁੰਦਾਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂਦਾਕੋਈਮੁੱਲਨਹੀਂ, ਉਲਟਾਇਹਈਐੱਫ਼ਏਨੂੰਰੋਕਦਿੰਦੇਹਨ, “ਡਾਗਾਲੈਂਡਨੇਕਿਹਾ| ਅਸੀਂਕੁਝਕੁਐਂਟੀ-ਪੋਸ਼ਕਸੂਚੀਬੱਧਕੀਤੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਤੁਹਾਨੂੰਸਪੱਸ਼ਟਤੌਰਤੇਹੱਲਕਰਨਦੀਲੋੜਹੈ:…

by
 

ਬੱਚੇ ਜਮਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਦਰਦ ਦੇਮਾ ਪਹਰਤੀ ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵਖੋਵੱਖ ਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ…

by
 

ਲੇਬਰ ਪੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ

ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦ ਗਾਰ ਮੋਕਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰ ਸ਼ੌਂਦਾ ਹੈਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਧੀ ਬਹੁਤਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ…

by
 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।     ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਥਕਾਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ…

by
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਾ
 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ: ਮੈਕ੍ਰੋਨਿਊਟ੍ਰਿਐਂਟ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ| ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰੱਭ ਅਵਸੱਥਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ…

by
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ: ਮੈਕ੍ਰੋਨਿਊਟ੍ਰਿਐਂਟ