ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ – ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ

 

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਸੰਸਕਰਣਨੂੰਪੜ੍ਹਲਵੋ।

 

ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਜ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਓ) ਚਾਈਲਡ ਗਰੋਥਸਟੈਂਡਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ‘ਅਸਫਲਤਾ’ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ|

ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

 • ਡਾਊਨਸਿੰਡ ਰੋਮ ਅਤੇ ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਅਨੀਮੀਆ
 • ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਸੋਫੇਜੀਅਲ ਰਿਫਲਕਸ (ਆਮਤੌਰਤੇਅਸਥਾਈ)
 • ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ
 • ਘੱਟਜਨਮ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਨਮ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਐੱਫ.ਟੀ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ|

 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਵਨਤਮਕਬੰਧਨ
 • ਗ਼ਰੀਬੀ
 • ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਫਟੀ ਟੀਹੈ ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਹੋਵੇ:

 • ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿਣਾ
 • ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ
 • ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ
 • ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ
 • ਚੱਲਣ ਫਿਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ
 • ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
 • ਜਵਾਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣੀ

ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਫ ਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰਟ ਲਈ ਪੁੱਛੋ|

ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ| ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹਨ:

 • ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ
 • ਐਕਸ ਰੇ
 • ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ

ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ|

ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਤੀ ਬਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ| ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਉਤ ਪੀੜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ:

 • ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
 • ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ
 • ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਤਣਾਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ)

ਜੇ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ|

ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਰਣ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਅਢੁਕਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਮਰ ਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ| ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ –ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਹੈ|

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ|

ਸੰਭਾਵਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਐਫਟੀ ਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ- ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਵਿਹਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਜ਼ ਬਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|

ਰੋਕਥਾਮ

ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ| ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|

ਤੁਸੀਂ ਪੋਸ਼ਕਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਊਰਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਹਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਛੋਲੇ, ਹਰੇਮਟਰ, ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ|

 

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਫ ਟੀ ਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸ਼ਖੀ ਸਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ| ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਫ ਟੀ ਟੀਕਾਰਣ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਓ:

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹਨ

ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਹਵਾਲੇ

ਨੇਟਜ਼ਿਨੇਡਲਡਬ੍ਲ੍ਯੂ. ਫੇਲੀਅਰ ਟੂਥਰਾਈਵਇਨ ਚਾਇਲਡ ਹੁਡਡਿਊਟਸਚਆਰਜ਼ ਟੇਬਲੈਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ| 2011; 108 (38): 642-649 ਦੋਈ: 10.3238/ਆਰਜ਼ਟੇਬਲ.2011.0642.

ਯੂ ਐਸ ਡੀ, ਹਵਾਂ ਗਈ ਐਚ, ਲੀਵਾਈ ਜੇ, ਪਾਰਕ ਜੇ ਐਚ| ਕਲੀਨਿਕ ਲਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ੍ਸ ਓਫਫੇਲੀਅਰਟੂਥਰਾਈਵਇਨਇਨ੍ਫੈਂਟਸ ਐਂਡਟੋਡਲਰ: ਓਰਗੈਨਿਕ ਵਰਸਿਸਨੋਨ ਓਰਗੈਨਿਕ| ਪੀਡੀਆਟਰਿਸ਼ਨ ਗੈਸਟਰੋ ਐਨਟਰੋਲ ਹੈਪਾਟੋਲ ਨਿਊਟਰਿਸ਼ਨ 2013 ਦਸੰਬਰ; 16 (4): 261-8

ਰੁਡੌਲਫ ਐੱਮ, ਲੋਗਨਐਸ. ਵਾਟਇਜ਼ਦ ਲੋਂਗ ਟਰਮਆਊਟ ਕਮਫੋਰ ਚਿਲਡਰ ਨਹੂਫੇਲਟੂ ਥਰਾਈਵ? ਅਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਰੀਵੀਊ| ਆਰਕਾਈਵਜ਼ਓ ਫਡੀਜ਼ੀ ਜ਼ਇਨ ਚਾਇਲਡ ਹੁਡ| 2005; 90 (9): 925-931

 

________________________________________