ਘਰ


ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ


ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵਇਹਲੇਖਇਸਵੇਲੇਆਈਏਪੀ (IAP)ਮਾਹਿਰਾਂਦੁਆਰਾਸਮੀਖਿਆਅਧੀਨਹੈ; ਅਜੇਤਕਸੋਧਿਆਅਤੇਪ੍ਰਵਾਨਿਤਨਹੀਂਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਤਕਨੀਕੀਅਤੇਭਾਸ਼ਾਦੀਆਂਗਲਤੀਆਂਹੋਸਕਦੀਆਂਹਨ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਇੱਥੇਕਲਿਕਕਰਕੇਸਹੀਅਤੇਪ੍ਰਵ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡੋ

ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ...

ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ:

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਾਓ| ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣਗੇ| ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਾਓ| ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣਗੇ|

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੇਖ:

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਅਨੀਮੀਆ ਇਸਲਈ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਅਨੀਮੀਆ ਇਸਲਈ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਟੀਕਾਕਰਣ

 

566778

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰੋ [ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ] [ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ]

ਉਦਾਹਰਨ: ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰੋ ਰੇਖਾ 04-11-2013


ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 566778 ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ